Segmentsrapportering 2014

MkrTagebadTageflygTageinvestFastigheter:
Hotell & konferens
Fastigheter:
Bostäder & kontor
Fastigheter:
Utvecklingsprojekt
Övrig verksamhetElimineringarSumma
Resultaträkning
Rörelsens intäkter330,4104,2 196,8 369,6 56,4 11,512,2 -39,41041,7
Rörelsens kostnader exklusive av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar–294,1 –56,4 –196,4 –306,4 –27,3 –2,4 –37,9 38,9–882,0
Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar36,347,8 0,4 63,2 29,1 9,1 –25,7 –0,5159,7
Finansiella intäkter0,51,6 57,1 0,5 –0,1 0,5 16,6 –16,160,6
Finansiella kostnader–5,2 –9,6 –20,6 –28,5 –16,1 –3,2 –28,916,1–96,0
Förvaltningsresultat31,6 39,8 36,9 35,2 12,9 6,4 –38,0 –0,5 124,3
Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar–21,5 –13,9 –6,8 –49,2 –19,6 –0,1 –0,4 0,0–111,5
Orealiserade värdeförändringar på långfristiga värdepappersinnehav9,3 0,0 45,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,054,9
Orealiserade värdeförändringar på fastigheter och flygplan5,085,5 0,0 85,1 19,4 0,0 0,0 0,0195,3
Resultat före skatt24,4 111,7 75,5 71,1 12,7 6,3 –38,4 –0,5263,0
Skatt på årets resultat–0,7–24,3 2,0 –26,7 –4,1 –1,3 2,10,0–51,6
Årets resultat25,1 87,4 77,7 44,4 8,6 5,0 –36,3 –0,5211,4
Tillgångar per segment
Vid årets ingång426,2296,2 1 779,7 1 425,0222,8 141,5 222,50,04 513,9
Vid årets utgång426,8389,7 1 936,31 575,9 939,8 74,8 338,7 0,05 683,0
Investeringar per segment
Materiella investeringar4,037,6 6,4 26,4 3,4 4,0 0,4 0,082,2
Förvärv av dotterföretag0,0 0,0 0,0 45,6 704,7 0,0 0,0 0,0750,3
Immateriella investeringar2,50,00,00,10,00,00,00,02,6
Finansiella investeringar0,0 6,9 36,7 2,5 0,0 0,0 0,0 0,046,1
Investeringar totalt6,544,543,174,6708,14,00,40,0881,2

Tagehus verksamhet delas upp i sex segment, varav tre avser direktägande i fastigheter. Övrig verksamhet avser främst verksamheten vid huvudkontoret. Denna omfattar ej fördelade kostnader i form av administrativa kostnader på 26 (20) Mkr samt orealiserade kursdifferenser på 17 (11) Mkr som uppstår vid omräkning av den nederländska verksamheten för 2013–2014.