Samhällsansvar

Ömsesidig respekt, långsiktighet och nära relationer med kunder och intressenter har varit utmärkande för Tagehus sedan företaget grundades. Förhållningssättet bidrar till en ansvarstagande kultur i dialog med kunder, hyresgäster och andra intressenter. En sund balans mellan Tagehus och dess intressenter skapar goda förutsättningar för att verksamheten ska blomstra långsiktigt. Samhällsansvar ska vara en naturlig del av verksamheten.

Ansvarstagande, inklusive ett aktivt hållbarhetsarbete, är strategiskt viktigt för bolagen inom Tagehus. Det grundar sig på att det som är bra för kunden är bra för samhället och därmed för Tagehus, samtidigt som det ligger väl i linje med Tagehus långsiktiga investeringshorisont.

VÄRDERINGAR

Värdegrunden vilar på en byggmästartradition med långsiktigt perspektiv. Verksamheten präglas av ärlighet, lojalitet, pålitlighet och omtanke om individen.

Tagehus verkar utifrån fyra grundläggande värderingar:

  • Långsiktigt ägarperspektiv
  • Hög affärsmoral
  • Tillit
  • Respekt för individen

Etik

Ett gott anseende är en av Tagehus främsta tillgångar. Bilden av Tagehus utgår från bolaget och medarbetarnas agerande. För Tagehus är det därför viktigt att samtliga medarbetare har en god affärsmoral och hög integritet. Det etiska förhållningssättet innefattar en helhetssyn på samtliga investeringar och potentiella affärer.

Gemensamt ansvar

För Tagehus innebär samhällsansvar att samtliga medarbetare utifrån sin roll förväntas bidra till:

  • Ansvarsfull förvaltning och utveckling av portföljtillgångarna
  • Omtanke om kunder och hyresgäster och om miljön
  • En löpande och nära dialog med företagets intressenter
  • Affärsmässighet och delaktighet
  • Alltid göra aktiva miljöval

Hyresgäster

Tagehus har under senare år blivit en större hyresvärd. Ett ansvarsfullt fastighetsägande innefattar omtanke om hyresgästerna, inklusive bland annat hållbara materialval, bra inomhusmiljö, löpande underhåll och bra skydd mot olyckor. För Tagehus är det viktigt att ta sin del av ansvaret för miljön i närområdet och samarbeta med kommuner och lokala markägare.

Vid ny- och ombyggnadsprocesser baseras materialval på byggbranschens bedömningssystem Basta för att säkerställa trygga bygg- och anläggningsprodukter.

Miljöarbete

Hotell- och konferensanläggningarna i Sverige är Svanen-märkta alternativ som följer miljöledningssystemet Svensk Miljöbas. Samtliga anläggningar är ISO-certifierade medan målsättningen är att anläggningen i Enköping ska certifieras på sikt.

Marriott i Amsterdam har egna miljömål och riktlinjer som hotellet följer.

Som fastighetsägare arbetar Tagehus löpande med att minska energianvändningen för främst uppvärmning men även förbrukning av vatten och el. Samtliga fastigheter i portföljen förvaltas i enlighet med Tagehus miljöpolicy.