Investeringar

Till Tagehus strategiskt viktiga och långsiktiga investeringar hör innehavet i Atrium Ljungberg. Tagehus äger drygt 10 procent av rösterna i bolaget och är en aktiv ägare via styrelsen. Övriga investeringar är tidskriften Fokus samt en begränsad värdepappersportfölj.

Investeringar Modell

ATRIUM LJUNGBERG AB BV

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde om knappt 31 (28) Mdr kronor. Affärsidén är att långsiktigt äga, förvalta och utveckla attraktiva handels-, kontorsoch stadsmiljöer på starka geografiska delmarknader. Beståndet finns främst i Stockholm, Uppsala och Malmö. Under 2015 tillkom även Göteborg efter förvärv av tre kontorsfastigheter i Lindholmen. Det var ett strategiskt viktigt förvärv, vilket gör att Atrium Ljungberg nu är närvarande i Sveriges fyra största städer. I portföljen finns framför allt handels- och kontorsfastigheter med en uthyrbar area om totalt drygt 1 miljon kvadratmeter. Bland handelsplatserna finns Sickla, Farsta Centrum och Port73 i Stockholmsregionen, Gränbystaden i Uppsala samt Mobilia i Malmö. Kontorsfastigheterna ligger främst i Stockholmsregionen, exempelvis i form av Glashuset vid Slussen och ett växande bestånd i Hagastaden. I Sickla i Nacka fortsätter kontorsbeståndet att öka, inklusive kommande projekt. Även i Malmö och Göteborg erbjuds kontor. Antalet bostäder uppgår till cirka 700 och är främst koncentrerade till Kista och Malmö. Bolaget planerar att komplettera flera av sina handelsområden med hyres- och bostadsrätter, främst i Sickla där upp emot 1 000 lägenheter planeras. I Gränbystaden planeras för närmare 450 nya lägenheter som en del i Atrium Ljungbergs utökade satsning på att bygga bostäder.

Verksamhet 2015

Genom förvärv och avyttringar koncentrerades beståndet ytterligare till prioriterade marknader. Bland annat avyttrades fyra icke-strategiska handelsfastigheter i Östersund, Västerås, Sollentuna och Orminge. Sammantaget uppgick förvärven av fastigheter till 872 (1 673) Mkr medan avyttringarna uppgick till 1 291 (94) Mkr. Under året planerades, byggdes alternativt färdigställdes projekt i Barkarbystaden, Sickla, Gränbystaden samt Mobilia. I Göteborg etablerades en lokal organisation för hyresgästkontakter och för att skapa framtida utvecklingsmöjligheter. Under året lades stort fokus på hållbarhetsfrågor och ett tydligt mål antogs om att bli ledande i fastighetsbranschen inom hållbar stadsutveckling.

Lönsamhet och tillväxt

Projektportföljen omfattar cirka 9 Mdr kronor i möjliga investeringar. Målet är fortsatt att investera 1 Mdr kronor årligen i egna utvecklingsprojekt med en projektvinst på 20 procent för ny- och tillbyggnationer. Atrium Ljungbergs mål är öka driftöverskottet med 10 procent per år. För 2015 ökade driftöverskottet i fastighetsförvaltningen med 7,9 procent till 1 450 (1 345) Mkr. Ökningen beror främst på tillkommande driftöverskott från förvärvade fastigheter och projekt färdigställda under 2014. Investeringarna i egna fastigheter uppgick till 768 (707) Mkr. Den årliga aktieutdelningen ska motsvara minst 50 procent av resultatet före värdeförändringar med avdrag för nominell skatt. För 2015 var den föreslagna utdelningen 3,55 (3,30) kronor per aktie, vilket motsvarar 64,1 (66,8) procent av det utdelningsbara resultatet. De senaste fem åren har direktavkastningen uppgått till 3,2 procent. Utdelningen i kronor per aktie har aldrig sänkts sedan 1994. Tagehus innehar 17 996 627 (17 996 627) aktier i Atrium Ljungberg, motsvarande 13,5 (13,5) procent av kapitalet och 10,6 (10,6) procent av rösterna.

FOKUS AB

Tidskriften Fokus sammanfattar och analyserar utvecklingen i Sverige och internationellt inom bland annat politik, ekonomi, vetenskap, kultur och livsstil. Tidskriften utges veckovis och är politiskt oberoende, utan kopplingar till något parti eller organisation. Trots en utmanande tidskriftsmarknad gick Fokus mot strömmen och ökade räckvidden 9 procent till 75 000 (69 000) läsare per utgåva, enligt Orvesto Konsument 2015 helår. Både prenumerations- och annonsintäkterna ökade under året. I början av 2016 tillträdde Johan Hakelius som ny chefredaktör efter Martin Ahlquist. Fokus är flerfaldigt prisbelönad och har under åren bland annat vunnit Publicistklubbens stora pris och utsetts till Årets tidskrift samt Årets tidskrift inom digitala medier. Medarbetare har utnämnts till Årets journalist, Årets krönikör, Årets medierookie, Årets genombrott och Årets annonssäljare. Fokus grundades 2005 och ges ut av förlaget FPG Media AB. Tagehus investerade i FPG Media 2005 och har en ägarandel om 19,4 procent. Ägandet i Fokus är ett sätt för Tagehus att indirekt möjliggöra en objektiv röst i samhällsrapporteringen.

INVESTERINGAR I VÄRDEPAPPER AB BV

Inom segmentet bedrivs även en begränsad kapitalförvaltning. Kapital placeras bland annat i noterade aktier samt fonder i Sverige och Ryssland. Per den 31 december 2015 uppgick de totala investeringarna till 47 (30) Mkr. För fondplaceringar uppgår risk- och förlustmandaten till maximalt 5 Mkr på den svenska marknaden och till motsvarande 3 miljoner dollar på den ryska marknaden, varav det senare beloppet är jämnt fördelat mellan Tagehus Holding AB och T Ljungberg BV. En begränsad värdepappershandel bedrivs också inom strikta riskmandat. Värdepappershandelns balansomslutning var cirka 13,1 (13,1) Mkr per den 31 december. Handelsvolymen minskade, bland annat på grund av att likviditetsmönstret i marknaden har för­ ändrats. Utöver värdeskapande innebär handeln att kunskap om trender och annan värdefull finansmarknadsinformation löpande inhämtas. Värdepappershandelns mål är att vara absolutavkastande.