Hotell och konferens

Tagehus hotell- och konferensanläggningar är belägna i centrala Amsterdam, Stockholm och Mälardalen. Resultatet utvecklades positivt på hotellen medan konferensverksamheterna fortsatte att uppgradera och utveckla sina erbjudanden. Under året investerade Tagehus även i ett nytt erbjudande inom hotelloperatörstjänster.

Hotell och konferens modell

Marknaden

Hotellmarknaden i Amsterdam, där Tagehus största hotellfastighet är belägen, var generellt väldigt bra under 2015. Efter flera kärva år tinade kreditmarknaden i Nederländerna 2014–15, vilket underlättar nya fastighetsförvärv. Under året utvärderade Tagehus potentiella förvärv av hotellfastigheter i Amsterdam. Avkastningskraven på fastigheter gick ned under året. I Stockholm var marknaden stark och logiintäkterna per disponibelt rum (RevPar) steg 6 procent 2015. Turism var en starkt bidragande orsak till det goda utfallet. En stabil ekonomisk utveckling gör att tillväxten väntas vara fortsatt god 2016, om än inte riktigt lika hög som under fjolåret. Stockholm är en långsiktigt intressant hotellmarknad att vara på då RevPar ökat med i snitt 2,5 procent mellan 2004 och 2014, enligt hotellkonsulten Annordia. Konferensmarknaden utanför storstäderna var fortsatt mer utmanande. Antalet företagsinterna konferenser och möten minskar gradvis och ersätts i stället av en växande privatmarknad bestående av exklusivare weekend-paket inklusive övernattning, bröllop och fester. Tagehus verksamheter vid Mälardalen gynnades i viss utsträckning av att mindre närbelägna konkurrenter lade ned under året.

Tjänsteerbjudande inom hotelldrift

Under 2015 vidareutvecklade och utvidgade Tagehus sitt erbjudande inom hotellkoncept, inklusive projektering och drift av hotellrörelser. I Sverige är fokus främst prisvärda, fyrstjärniga hotell i Stockholm och Mälardalstrakten med affärsresenärer som huvudsaklig målgrupp, kompletterat med nöjesresenärer. I Amsterdam ligger fokus främst på att identifiera en hotellverksamhet inklusive drift som kompletterar Tagehus Marriott-anläggning. Kunskapen bygger på den samlade kompetens som finns inom koncernen av att äga och driva hotellfastigheter, inklusive rörelsen. Att driva hotell är intressant bland annat för de positiva kassaflöden som genereras i rörelsen. Tagehus avser vara fortsatt aktiv på marknaden och lägga anbud på hotelldrift och koncept när tillfälle ges, vilket kan ske i samband med fastighetsförvärv, nybyggnation alternativt konvertering av fastigheter. Till Tagehus fördel talar koncernens finansiella stabilitet och långsiktiga perspektiv.

AMSTERDAM – MARRIOTT HOTEL BV

Marriott-hotellet är beläget i bästa läge vid Stadhouderskade i centrala Amsterdam. Hotellet omfattar cirka 22 300 kvadratmeter fördelade på 396 rum. För 2015 blev det ett ännu bättre resultat än 2014 års rekordresultat. Omsättningen uppgick till 30,7 (29,1) MEUR med ett resultat om 3,2 (2,4) MEUR, baserat på en beläggning om 82,8 (81) procent. En stark marknad, god försäljning av tilläggstjänster och uppgraderingar samt fortsatt god kostnadskontroll, bidrog till det starka resultatet. Hösten och vintern 2015–16 renoverades drygt ett 100-tal rum medan resterande rum kommer att renoveras vintern 2016–17. Rumspriserna justeras upp efter det att renoveringarna har genomförts. Även fasaden renoverades under 2015. Hotellet har cirka 180 (170) anställda och var det första i Marriott-kedjan som öppnade utanför Nordamerika. Marriott är en stark partner med cirka 4 200 hotell i närmare 80 länder. Rörelsen drivs av Marriott enligt ett långsiktigt managementavtal med Tagehus. Den lokala ledningen för Revenue Management utsågs till den bästa inom hela Marriottkoncernen 2015. Hotellfastigheten är helägd av Tagehus sedan 1996, efter det att en första investering gjordes 1990. Samarbetet med Marriott ger värdefulla erfarenheter som används då nya investeringar i hotellfastigheter utvärderas.

AMSTERDAM – HOTELL- OCH KONTORSFASTIGHETER BV

Utöver Marriott-fastigheten äger Tagehus två hotelloch kontorsfastigheter i centrala Amsterdam, varav den ena är delägd. Den helägda fastigheten utgörs av 2 800 kvadratmeter uthyrningsbar yta samt ett 20-tal parkeringsplatser. Fastigheten förvärvades år 2000, ursprungligen för att konverteras till hotell, då den ligger i direkt anslutning till Marriott-fastigheten. Största hyresgäst är modekedjan Tommy Hilfiger på ett femårigt kontrakt med möjlighet till förlängning om två gånger fem år. Resterande del om cirka 20 procent hyrs av en läkarmottagning som installerat tung medicinteknisk utrustning i sina lokaler. Fastigheten omfinansierades under januari 2016. Den andra fastigheten ägs till 33 procent och har cirka 14 200 kvadratmeter uthyrningsbar yta med ett 70-tal parkeringsplatser, vilket det råder brist på i Amsterdam. Byggtekniska problem bidrog till att försena planerade hyresgästanpassningar under 2015. Våren 2016 kommer dock hyresgästen Zoku flytta in. Zoku erbjuder arbets- och mötesplatser samt hotelloch korttidsboenden. Den internationella kontorshotellkedjan Wework, som fungerar som inkubator för mindre bolag främst inom IT, flyttade in hösten 2015. Båda hyreskontrakten löper på 25 år.

STOCKHOLM – TIME HOTEL AB

Time Hotel är beläget i Vasastan i Stockholm och ingår i hotellkedjan Best Western. Hotellet har 144 rum, varav 15 rum med ett litet pentry för längre vistelser. Time Hotel är fyrstjärnigt och är utrustat med två konferenslokaler varav den ena har kapacitet för drygt 70 personer. RevPar var fortsatt god 2015 och ökade jämfört med föregående år. Den främsta orsaken bakom den positiva utvecklingen var ökad turism samt att antalet affärsresenärer ökade under hösten, efter att ha legat relativt stilla under flera år. Tagehus äger fastigheten och har tecknat ett 20-årigt omsättningsbaserat hyresavtal med driftbolaget.

ENKÖPING – HOTEL PARK ASTORIA AB

Under året fortsatte arbetet med upprustningen av hotellfastigheten som ligger i centrala Enköping. Från den 1 augusti 2015 övertog Tagehus och familjen Chibba, som driver Time Hotel i Stockholm, även hotellrörelsen i fastigheten som förvärvats föregående år av Tagehus och familjen Chibba. Park Astoria har en marknadsposition som kan liknas vid det traditionella stadshotellet med ett fullserviceerbjudande inklusive restaurang och konferensdel. Hotellrörelsens intäkter utvecklades positivt under hösten. Tagehus äger 51 procent av hotellfastigheten som består av 135 rum fördelade på 4 600 kvadratmeter. Resterande del ägs av familjen Chibba. Hotellrörelsen ägs till 51 procent av familjen Chibba, som tecknat ett fast hyresavtal med Tagehus. Resterande del av rörelsen ägs av Tagehus.

BÅLSTA – KRÄGGA HERRGÅRD BV

Under året fortsatte uppgraderingen av anläggningen och erbjudandet med en tydligare inriktning mot kvalitetsmedvetna kunder. Vidare togs ett större eget ansvar för marknadsföringen samtidigt som de externa distributionskanalernas roll reducerades. Krägga drivs som en självständig anläggning och ingår inte i någon kedja. Tagehus har fått ett bättre grepp om den samlade verksamheten efter det att även rörelsen övertogs 2014. Även om weekend- och festarrangemangen vuxit på senare år, dominerar fortfarande mötes- och konferensverksamheten. Under året renoverades bland annat konferenslokalerna. Krägga Herrgård har anor sedan 1300-talet och ligger drygt fem mil nordväst om Stockholm. Totalt finns elva byggnader på en areal om cirka 35 000 kvadratmeter inom egendomen. Anläggningen har 47 rum och matsalarna en kapacitet för drygt 110 gäster.

BRO – TAMMSVIKS HERRGÅRD BV

Tammsvik lyckades ta marknadsandelar på mötes- och konferensmarknaden under året, bland annat till följd av satsningen på att tydligare profilera erbjudandet som Happy Tammsvik, vilken inleddes för knappt två år sedan. Därtill gjordes en upprustning av anläggningen, vilket fick ett positivt mottagande i marknaden. På en nära nog stillastående marknad klarade Tammsvik att höja både beläggning och snittpriser. Tagehus äger sedan 2014 även rörelsen för att bättre kunna ta ett helhetsgrepp på verksamhet och erbjudande. Tammsviks Herrgård, cirka 45 kilometer nordväst om Stockholm, stod klar 1921 och utgörs av ett tiotal byggnader med totalt 107 rum, restaurang och konferenslokaler. Till Tammsvik hör även Mälargården från 1929 med 16 rum, två konferensrum samt relaxavdelning. Våren 2016 tilldelades Tammsvik utmärkelsen Årets besöksnäringsföretag. Priset delades ut av UpplandsBro kommun och Visita Stockholm och går till företag inom besöksnäringen som bidrar till att privat- och affärsresenärer attraheras att besöka kommunen.

ÅRE SKI INN BV

Åre Ski Inn ligger mitt i Åres skidområde med café, restaurang och bar med totalt 300 gästplatser. Anläggningen inrymmer även en konferenslokal samt två mindre gruppmatsalar. Verksamheten drivs i egen regi under ledning av ett värdpar och har tio medarbetare på säsongsbasis. Omsättningen uppgick till 7,9 (7) Mkr och rörelseresultatet till 0,1 (0,4) Mkr för helåret.