Flyg

I segmentet Flyg var samtliga Rockton Aviations flygplan uthyrda hela året. Flygbolagens verksamhet stärktes som en följd av lägre oljepris och något starkare konjunktur. Vidare lades mycket tid på att utvärdera potentiella flygplansförvärv.

Flyg Modell

ROCKTON AB BV ROCKTON AVIATION AB BV

Marknaden för regionalflygbolag hade en positiv utveckling 2015, inte minst till följd av det kraftiga oljeprisfallet vilket har gynnat flygbolagsnäringen generellt. Den positiva effekten av ett lägre oljepris väntas fortsätta in i 2016 i takt med att bränsleinköp som flygbolagen hedgat till högre priser löper ut. Flygpassagerartrafiken växte med 6,7 procent 2015, enligt den internationella branschorganisationen IATA. Prognosen för 2016 är en ökning om 6,9 procent. Tillväxten är bland annat en följd av en något starkare konjunktur, i Europa, som är Rocktons huvudmarknad.

Verksamheten 2015

Under året lades stort fokus på att utvärdera potentiella strukturaffärer med andra aktörer i samma segment, affärer som av olika skäl inte kom att genomföras. Under inledningen av 2016 utvärderades potentiella investeringar i flygplan. Kunderna utgörs av regionala flygbolag som Braathens Regional, brittiska Eastern Airways samt skotska Loganair. Sammantaget minskade den genomsnittliga kontraktslängden något till 41 (49) månader för 2015. I december 2015 tecknades avtal med schweiziska SkyWork Airlines som ny kund från våren 2016. Genomsnittsåldern på flygplansflottan var 20,1 (19,5) år per den 31 december 2015. Rockton ser ett värde i att investera i flygplan med lång ekonomisk livslängd som Saab 2000. Dessa flygplan är mycket rubust byggda vilket gör att de behåller sitt värde bättre än många andra flygplanstyper när de blir äldre.

Resultat

Under året avyttrades ett flygplan av modell Saab 340A samt sex Saab 340B. Per den 31 december 2015 uppgick den hel- eller delägda flottan till totalt 27 (34) flygplan. Rockton har en opportunistisk hållning till förvärv och avyttringar, vilket gör att flottans storlek kan variera över tid. Sammantaget uppgick resultatet av flygplanshandeln till cirka 0,5 Mkr. För helåret uppgick omsättningen för Rockton Aviation AB till 125 (102) Mkr och rörelseresultatet till 45 (34) Mkr. Resultatet efter finansiella poster blev 24 (24) Mkr, inklusive resultateffekten från försäljning av flygplan. Affärsmodellen med att äga och leasa ut en flygplansflotta har visat sig lönsam och är intressant då den också genererar goda kassaflöden. I segmentet Flyg ingår förvaltningsbolaget Rockton AB som förvaltar flygplansflottan, som ägs av Rockton Aviation AB. Tagehus äger 99 procent av Rockton Aviation AB. Tagehus ägande i Rockton AB uppgår till 57 procent. Tagehus har även ett direktägande i ett konsortium som äger sammanlagt elva flygplan.