Finansiering

Tagehus finansieras via eget kapital och externa lån. Rätt balans eftersträvas mellan god avkastning på eget kapital och rimliga risknivåer. Risktoleransen ställs mot målet om en soliditet över 40 procent långsiktigt. De senaste fem åren har soliditeten uppgått till i snitt 52 procent.

Tagehus låneportfölj på cirka 2,2 miljarder kronor är uppdelad på ett 30-tal lån hos sex långivare i Sverige, Tyskland och Österrike. Refinansieringsrisken bedöms vara låg med hänsyn till Tagehus låga belåningsgrad och starka finansiella ställning.

Tagehus Holding har lång kapitalbindning och en jämn fördelning av förfallostrukturen som målsättning. På rörliga krediter uppnås lämpliga risknivåer med hjälp av ränteswappar. T Ljungberg BV-koncernen arbetar med en kombination av lån med rörlig ränta och fasträntelån. Vid utgången av 2015 var cirka 52 procent av de rörliga krediterna säkrade med swappar. Utgångspunkten är att använda enkla instrument för riskbegränsning.

Den genomsnittliga räntebindningstiden inklusive derivatpositioner uppgick vid årsskiftet till 2,9 år. Målet är att räntebindningen ska ligga mellan 1-3 år, där maximalt 50 procent får räntejusteras under ett år. Medelräntan var 2,73 procent vid årsskiftet 2015/16. Den genomsnittliga kapitalbindningen för Tagehus ska överstiga 3,0 år och låg vid årsskiftet på 3,0 år, exklusive lånelöften.

Finanspolicyns riktlinjer med riskmandat och limiter anger hur stor andel av låneportföljen som en enskild långivare får ha, liksom hur stor andel av låneportföljen som får förfalla till refinansiering inom ett år. Policyn är antagen av styrelsen och är ett verktyg för att hantera finansiella risker.

LÅG BELÅNINGSGRAD

Tagehus policy är att inte vara högbelånat. Noterade aktier, pantbrev i fastigheter och inteckningar i flygplan utgör säkerheter för lånen. Den justerade soliditeten var 52 procent vid årsskiftet. Valutarisker ska i möjligaste mån undvikas, enligt finanspolicyn. Tagehus Holding-koncernen har utöver ett dollarlån inga lån i utländsk valuta. Inom T Ljungberg BV-koncernen finns lån i euro för investeringar i Nederländerna och lån i kronor för svenska fastighetsinvesteringar.

LIKVIDITETSPLANERING

Likviditet hålls tillgänglig för att möta behov vid nyinvesteringar eller i den löpande verksamheten. Enligt policyn ska likviditet och kreditfaciliteter uppgå till 90 Mkr, vilket motsvarar cirka 5 procent av total låneportfölj. Överskottslikviditet ska i första hand användas för att lösa räntebärande lån.

Under 2015 upptogs lån på totalt 27 Mkr, främst för investeringar inom segmenten Bad och Fritid samt Bostäder. Under 2016 förfaller lån på cirka 50 Mkr, vilka har refinansierats i sin helhet.