Resultat och nyckeltal

Tagehus intäkter ökade med 30 procent under året till drygt 1 Mdr kronor. Nyckeltalen påverkades av att det var ett investeringstungt år där investeringarna mer än femfaldigades till drygt 880 Mkr, varav 750 Mkr utgjorde bolagsförvärv.

Resultat

Intäkterna uppgick till 1 042 (799) Mkr för 2014. Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar är exkluderade i rörelseresultatet, som uppgick till 160 (171) Mkr. Förvaltningsresultatet blev 124 (190) Mkr. Minskningen beror på såväl lägre realisationsvinster vid försäljning av aktier jämfört med föregående år som strukturkostnader i samband med gjorda förvärv och försäljningar av bolag under 2014. Förvaltningsresultat, det vill säga resultatet efter finansiella poster men efter återläggning av avskrivningar, motsvarar 11,9 (23,8) procent av rörelsens intäkter.

Räntetäckningsgraden var 255,7 (322,6) procent. Även räntetäckningsgraden har beräknats som ett kassaflödesbaserat mått utan påverkan av avskrivningar.

Vid upprättande av balansräkning för Tagehus har tillgångar inklusive dotterföretag värderats till marknadsvärden. Redovisningen i de svenska bolagen baseras på Bokföringsnämndens allmänna råd (K3-reglerna). Tidigare tillämpades Bokföringsnämndens anvisningar. Byte av redovisningsprincip har framförallt påverkat redovisade avskrivningar på fastigheter. För att tillämpa samma redovisningsprinciper mellan åren har jämförelsesiffrorna för 2013 räknats om. Innehavet i Atrium Ljungberg, som ses som ett långfristigt strategiskt innehav, har värderats till substansvärde istället för till börskurs. Värdeförändringar mellan åren redovisas i resultaträkningen. Avdrag har gjorts för avsättning till uppskjuten skatt med 22,0 procent i Sverige respektive 25,0 procent för innehav av värdepapper och 12,5 procent för fastigheter i Nederländerna.

Orealiserade värdeförändringar efter avdrag för uppskjuten skatt som påverkat eget kapital uppgick till 210,0 (299,5) Mkr. Soliditeten vid årets utgång uppgick till 49,6 (56,3) procent.

Under året gjordes investeringar med 881,2 (167,5) Mkr, varav 750,3 (68,8) Mkr utgjorde förvärv av dotterföretag. Investeringarna finansierades genom såväl extern finansiering som internt genererade medel. Belåningsgraden ökade till 39,7 (34,4) procent.

Tagehus Holding AB bildades 2010 och övertog samma år verksamhet som tidigare bedrivits av Tagehus AB. Under 2010 avyttrades hyresfastigheter och aktier förvärvades i Atrium Ljungberg. Realisationsvinsten från försäljningen särredovisas för att underlätta jämförelsen mellan åren. T Ljungberg BV har bedrivit verksamhet sedan 1990-talet.

Nyckeltalsanalys

Resultat- och balansräkning

Resultaträkning
Mkr201420132012201120101
Rörelsens intäkter1 041,7799,2677,3613,8344,7
Rörelsens kostnader exklusive av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar–882,0–628,2–521,3–464,0–265,7
Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar159,7171,0156,0149,879,0
Finansiella intäkter60,62105,2267,151,441,9
Finansiella kostnader–96,0–85,8–70,9– 61,9–45,0
Förvaltningsresultat124,3190,4152,2139,375,9
Realisationsvinst vid försäljning av fastigheter i samband
med omstrukturering av Tagehus Holding-koncernen
0,00,00,00,0449,8
Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar–111,5–91,3–80,4–52,2–80,4
Orealiserade värdeförändringar på långfristiga
värdepappersinnehav
54,9152,298,564,6127,5
Orealiserade värdeförändringar på fastigheter och flygplan195,3189,3156,924,79,3
Resultat före skatt263,0440,6327,2176,4582,1
Skatt på årets resultat–51,6–57,3–49,7–11,0–13,6
Årets resultat211,4383,3277,5165,4568,5
Härnförligt till
Moderföretagets aktieägare203,3381,7279,6183,8569,6
Minoritetsintresse8,11,6–2,1–18,4–1,1

1 Under 2010 omstrukturerades koncernen. Avser perioden 1 september–31 december 2010 för Tagehus Holding-koncernen och helår för T Ljungberg BV-koncernen.
2 Varav realisationsvinster vid försäljning av aktier 0 (53) Mkr.

Balansräkning
Mkr2014-12-312013-12-312012-12-312011-12-312010-12-31
Materiella anläggningstillgångar3 364,32 388,21 963,51 705,01 522,7
Finansiella anläggningstillgångar1 720,01 627,21 634,61 562,81 435,9
Övriga anläggningstillgångar181,7180,387,922,086,9
Omsättningstillgångar exklusive kassa194,6193,2198,6150,4186,1
Kassa222,4125,088,0105,390,6
Summa tillgångar5 683,04 513,93 972,63 545,53 322,2
Eget kapital2 818,72 540,52 116,91 860,81 784,9
Avsättningar200,5157,5147,1112,9112,6
Räntebärande långfristiga skulder2 131,71 427,61 394,51 355,71 205,0
Övriga långfristiga skulder129,943,455,266,868,7
Räntebärande kortfristiga skulder123,6125,991,79,217,6
Övriga kortfristiga skulder278,6219,0167,2140,1133,4
Summa eget kapital och skulder5 683,04 513,93 972,63 545,53 322,2

Tagehus värderingar

Ömsesidig respekt, långsiktighet och nära relationer med kunder och intressenter har varit utmärkande för Tagehus sedan företaget grundades. Förhållningssättet bidrar till en ansvarstagande kultur i dialog med kunder, hyresgäster och andra intressenter.