Detta är Tagehus

Tagehus är ett samlingsnamn för Tagehus Holding AB och det i Nederländerna baserade T Ljungberg BV med respektive dotterföretag. Investeringarna är främst fastighetsrelaterade och det finns både noterade och onoterade bolag i portföljen. Tagehus är familjeägt och har varit verksamt under tre generationer. Det kapital som har byggts upp har återinvesterats.

Verksamheten är indelad i fem affärssegment inriktade på bostäder, hotell- och konferensfastigheter inklusive drift av dessa verksamheter, bad- och fritid inklusive byggande, finansiering och ägande av badanläggningar samt leasing av flygplan.

Det femte affärssegmentet är Investeringar med Atrium Ljungberg som den viktigaste strategiska investeringen där Tagehus har en aktiv roll i styrelsen som en av huvudägarna. Det är Tagehus största investering i ett enskilt bolag.

Till de mer betydelsefulla innehaven hör Tagehus Bad & Fritid där Medley ingår. Medley är Sveriges största privatägda operatör av kommunala bad- och friskvårdsanläggningar. Här ingår även Tagebad som bygger och äger simhallar. Credentia bygger och förvaltar bostäder, främst i Norrtälje-trakten. Rockton hyr ut flygplan till regionala flygbolag i Europa.

Tagehus förvaltningskostnader ska vara låga.

Vid huvudkontoret i Stockholm arbetar 13 medarbetare medan närmare 600 personer är anställda i åtta olika dotterföretag i Sverige och Nederländerna.

De samlade tillgångarna hade ett marknadsvärde på 6,2 miljarder kronor och det egna kapitalet uppgick till 3,2 miljarder kronor vid utgången av 2015. Substansvärdestillväxten har i genomsnitt varit 13 procent de senaste fem åren. Tagehus Holding AB och T Ljungberg BV ägs av familjerna Ljungberg och Holmström tillsammans.

Uppdelningen av ägandet mellan Tagehus Holding och T Ljungberg BV i Nederländerna är en del av riskspridningen. I övrigt har företagen samma ledning.