Definitioner

Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på totalt kapital

Resultat före skatt efter återläggning av finansiella kostnader i förhållande till genomsnittliga totala tillgångar under året.

Belåningsgrad

Räntebärande skulder vid årets utgång i relation till totala tillgångar vid årets utgång.

Förvaltningsresultat

Resultat efter finansiella poster efter återläggning av av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar samt före orealiserade värdeförändringar och skatt.

Räntetäckningsgrad

Förvaltningsresultat efter återläggning av finansiella kostnader i relation till finansiella kostnader.

Soliditet

Eget kapital vid årets utgång i relation till totala tillgångar vid årets utgång.