Bostäder

Tagehus utvärderade nya bostadssatsningar parallellt med att konsolidera beståndet i Åre. På Lidingö inleddes ett stort renoveringsarbete av bostadsbeståndet, medan intresset var mycket stort för Credentias nya bostadsrätter i Norrtäljetrakten med stigande priser som följd.

Bostäder Modell

Efterfrågan på bostäder var fortsatt mycket stor under 2015. Under överskådlig tid kommer inte bostadsbyggandet att nå de nivåer som krävs för att svara mot befolkningsökningen i Sverige, enligt Boverkets bedömningar. Att erbjuda bostäder är därför intressant då det ligger i linje med Tagehus långsiktiga investeringshorisont. För att investera i nya geografiska marknader krävs dessutom att bostadsefterfrågan på den specifika marknaden är stark. Norrtälje är en intressant marknad då det är en tillväxtkommun. Kommunen kan vara uppe i över 70 000 invånare redan 2025, enligt en befolkningsprognos för 2015–2025 som kommunen lät göra under 2015. Det är en kraftig ökning från dagens knappt 57 000 invå­ nare. Den väntade befolkningsökningen kommande år gör det intressant att förvärva mark och bygga bostä­ der i kommunen. Efterfrågebilden var stark även i Åre där kommunen utreder olika alternativ för att få fram nya bostäder. Det ökade antalet flyktingar till Sverige 2015 bidrog också till bostadsefterfrågan.

NORRTÄLJE – BYGG- OCH FASTIGHETSKONCERNEN CREDENTIA AB

Credentia är en bygg- och fastighetskoncern med cirka 75 medarbetare, grundad 1926 i Norrtälje. Credentia är inriktat på tre verksamhetsområden:

• Projektutveckling samt nyproduktion av främst bostadsrätter och småhusområden.

• Förvaltning av den egna fastighetsportföljen i Roslagen med omnejd. Portföljen utgörs främst av bostä­der och hade ett marknadsvärde om cirka 108 (200) Mkr.

• Bygg- och VVS-arbete på entreprenad.

Verksamhet 2015

Efterfrågan på bostadsrätter var fortsatt god under året, särskilt under andra halvåret var det en stark marknad. Prisnivån var stigande som en följd av stor efterfrågan och brist på nyproducerade lägenheter. Efterfrågan var så omfattande att fastighetspriserna i Norrtälje steg i takt med övriga Stockholms län under året. Ungefär hälften av kunderna kom från övriga delar av Stockholms län medan den andra halvan kom från Norrtäljetrakten. Andrahandsmarknaden var stark vilket gjorde att de som sålde sina bostäder fick bra betalt och hade råd att köpa en nyproducerad bostadsrätt i stället. Barnfamiljer och äldre sommarstugeägare som vill flytta närmare tätorten utgör en stor del av kundunderlaget. Verksamheten i de större projekten fortsatte planenligt under året. I Solbackastrand, cirka 1,5 kilometer öster om Norrtälje, påbörjades byggandet av en etapp om 44 lägenheter. Fortfarande återstår att färdigställa ett 90-tal lägenheter och ett 20-tal villatomter. Projektet har pågått under flera år och beräknas stå fullt klart 2018–19. I Östhammar var det inflyttning i en etapp om 27 lägenheter och under hösten 2015 släpptes ytterligare en etapp om 33 lägenheter till försäljning, med byggstart våren 2016. För Östhammar är prognosen att kunna bygga 25–30 lägenheter per år.

Resultat

För helåret 2015 uppgick omsättningen i Credentiakoncernen till 347 (202) Mkr medan rörelseresultatet blev 11 (2) Mkr. Därmed uppnåddes omsättningsmålet för 2015 om 300 Mkr med god marginal. Det långsiktiga tillväxtmålet är 10 procent, varav extern entreprenadverksamhet ska stå för cirka en tredjedel av den totala omsättningen. Antalet byggstarter uppgick till 123 (155). Antalet säljstartade projekt var 156 (26) medan antalet sålda enheter var 99 (68) under året. Byggrättsportföljen uppgick till 893 (563) per den 31 december 2015. Bland byggrätterna som förvärvades under 2015 ingår en andel om 200 lägenheter i den nya stadsdelen Lommarstranden, väster om Norrtälje centrum, med planerad byggstart under 2018.

Organisation

Under 2015 fortsatte arbetet med omstruktureringen av Credentia, en process som inleddes under 2013. Omstruktureringsarbetet beräknas vara klart 2016. Renodlingen har bidragit till att öka fokus på affärsidén, som främst är att bygga och sälja bostadsrätter regionalt, kompletterat med byggentreprenaduppdrag.

Utsikter

För 2016 ser utsikterna fortsatt ljusa ut. Med kvalitetstänk och klimatsmarta lågenergihus som standard är målet att fortsätta växa inom projektutveckling av bostä­ der. Bland potentiella projekt 2016 finns byggandet av hyresrätter. På dagordningen står också att behålla marknadsandelarna i Norrtälje och Östhammar samt att ta sig in på nya lokala marknader i regionen. Svårigheterna att komma över byggbar mark till rimliga kostnader utgör ett hinder för att bygga fler bostä­ der, något som drabbar alla aktörer i sektorn. Tagehus investerade i Credentia första gången 2008.

ÅRE-OMRÅDET – HYRESRÄTTER SAMT MARKPROJEKT AB BV

Under 2015 konsoliderade Tagehus sin bostadsportfölj i Åre-trakten, efter de förvärv som gjorts under senare år. Beståndet är en bra bas för att långsiktigt vidareutveckla närvaron och utvärdera nya potentiella investeringar lokalt. Tagehus för till exempel en dialog med kommunen på bostadsområdet. Sammantaget äger Tagehus hyresfastigheter med totalt cirka 470 lägenheter i Åre-regionen, i bolagen Åretorpets Lägenheter AB och Åredalens Lägenheter AB. Åretorpets Lägenheter AB med cirka 150 lägenheter ligger nära centrala Åre. Till fastigheten hör två relativt stora parkeringsgarage. Under 2015 arbetade Tagehus med en detaljplan för egendomen som, om den antas av kommunen, skulle innebära en förtätning. Planen är att bygga både bostads- och hyresrätter.

Åredalens Lägenheter AB omfattar cirka 320 lägenheter fördelade i Åre, Duved och Järpen. Dessa fastigheter ingår i ett bestånd som Tagehus investerade i 2014. Beståndet i Järpen avyttrades dock under våren 2016 i syfte att koncentrera fastighetsportföljen till Åre/Duved, där den planerade vidareutvecklingen kommer att ske. Därtill äger Tagehus tomtmark i området Björnen öster om Åre sedan 1997. Detta är ett område för fritidshus som är i ett expansivt skede.

LIDINGÖ – HYRESRÄTTER AB

Bostadsbeståndet på Lidingö utgörs av tre hyresfastigheter om 460 hyresrätter och drygt 1 400 kvadratmeter lokalyta nära Käppala station. Under året påbörjades renovering av tak. Ytterligare renoveringsarbeten kommer att göras i samtliga fastigheter. Renoveringsarbetena är omfattande och kommer att pågå i flera år. Avsikten är att vidareutveckla fastigheterna samt tillhörande mark. Möjligheterna bedöms som goda att skapa långsiktiga värden i beståndet. Investeringen i dessa fastigheter gjordes vid årsskiftet 2013–14.

ÅKERSBERGA – MARKUTVECKLINGSPROJEKT AB BV

Täljöviken är ett markområde om cirka 200 hektar strax utanför Åkersberga, cirka tre mil nordost om Stockholm. Projektet är det största i kommunen och kommer att knyta ihop Åkersberga centrum med Österskär och Svinninge. Projektet omfattar byggnation av kommersiella lokaler samt 5–7 000 bostäder under 10–15 år. Bindande avtal respektive principöverenskommelser är tecknade för försäljning av samtliga cirka 400 byggrätter i den första detaljplanen som vunnit laga kraft. Byggnation av infrastruktur påbörjades första kvartalet 2016 och de första bostäderna väntas vara klara för inflyttning under våren 2017. Arbetet med nästföljande detaljplan är i slutfasen medan arbetet med ytterligare en detaljplan inleddes i början av 2016. Tagehus engagemang sker genom samarbetspartnern Imprestor Fastighets AB i samverkan med LO och Peab Bostad. Tagehus äger sedan 2007 en andel motsvarande 10 procent i projektet. Björkhaga är ett markområde om cirka 30 hektar med 145 villatomter i norra Åkersberga. Samtliga tomter var sålda våren 2016 och byggnation av de sista husen igångsatt. Imprestors andel uppgår till 68 tomter, varav Tagehus andel uppgår till 26 procent. Investeringen gjordes 2005.

ÖVRIGA UTVECKLINGSPROJEKT BV

Ett markutvecklingsprojekt i anslutning till Krägga Herrgård omfattar 27 villatomter i en första etapp. Tagehus äger sedan 2010 tomtmarken, som har ett sjönära läge med egen badstrand knappt sex mil nordväst om Stockholm. I samarbete med Imprestor har Tagehus även intressen i markutvecklingsprojektet Morningside Marina i Saltsjö-Duvnäs samt Länna i Stockholmsområdet. Framtagandet av detaljplanen för bostäder i Morningside Marina är i slutfasen och byggnation väntas påbörjas under senare delen av 2017. Detaljplanen för Lännaprojektet löpte vidare under året och projektet omfattar nu cirka 150 byggrätter samt ett vårdboende, vilket är betydligt större än tidigare planerat.

SOUTHEND-ON-SEA – BOSTADSPROJEKT BV

Redab, som är delägt av Tagehus, grundades 1993 och utvecklar fastigheter i London och södra England. Det främsta bostadsprojektet i portföljen motsvarar en investering om cirka 180 Mkr. Projektet ligger i Southend-on-Sea i sydöstra England och kommer att omfatta ett 20-tal lägenheter, restaurang samt garage. I projektfastigheten vid Jubilee Hights i Kilburn hade samtliga lägenheter förutom en avyttrats vid årsskiftet. I april 2016 har ett mindre projekt i Croydon förvärvats. Vid det brutna räkenskapsårets slut den 31 maj 2015 hade Redab ett substansvärde om knappt 4,9 miljoner GBP. Tagehus ägarandel i Redab uppgår till drygt 26 procent.