Riskhantering

Koncernen har ett ägande som fördelar sig på såväl innehav i andra bolag som direktägande av fastigheter främst i Stockholm, Norrtälje och Åre-trakten. Riskspridning erhålls genom att både bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter finns i portföljen. Dessutom finns andra tillgångar än fastigheter bland koncernens innehav.

Den enskilt största tillgången utgörs av innehav av aktier i Atrium Ljungberg AB (publ). Atrium Ljungbergs fastighetsbestånd med handels-, kontors- och helhetsmiljöer finns främst på starka delmarknader i tillväxtregioner.

Portföljen består av bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter i centrala lägen i Sverige och Nederländerna. Därtill finns byggföretag och andra rörelsedrivande bolag verksamma på olika marknader i portföljen vilket sammantaget ger en god riskspridning.

Finansverksamheten ska bedrivas enligt den av styrelsen fastställda finanspolicyn. Denna reglerar risker avseende räntor, finansiering, motparter och kontrollsystem. Enligt policyn ska finansiella risker begränsas samtidigt som en aktiv förvaltning långsiktigt ska trygga finansieringen till lägsta möjliga kostnad. Den dominerande risken utgörs av att förändringar av marknadsräntor påverkar upplåningskostnaden på ett negativt sätt. För att begränsa ränterisken bör den genomsnittliga räntebindningstiden vara ett till tre år, där maximalt 50 procent får räntejusteras under ett år. För att underlätta refinansiering vid låneförfall har Tagehus aktivt valt att sprida förfall av lån över tiden samt arbeta med flera olika banker.

Finanspolicyn reglerar risker avseende räntor, finansiering, motparter och kontrollsystem. Enligt policyn ska finansiella risker begränsas samtidigt som en aktiv förvaltning långsiktigt syftar till att trygga finansieringen till lägsta möjliga kostnad.

Tagehus har en stark finansiell ställning med överlag betryggande nyckeltal vilket underlättar framtida refinansiering. Tagehus arbetar nästan uteslutande med transaktioner i svenska kronor. Undantaget är segmentet Flyg där merparten av intäkter och kostnader inklusive finansieringskostnader utgörs av flöden i amerikanska dollar.

T Ljungberg BV har en relativt stor exponering mot hotell, där den största tillgången är Marriott Hotel i Amsterdam inklusive rörelsen. T Ljungberg BV redovisar i euro och resultatet kan därför fluktuera på grund av valutakursutvecklingen i Sverige och Storbritannien där delar av investeringarna finns.

För att i görligaste mån minska riskerna, investerar Tagehus-koncernen i olika tillgångsslag, vid olika tidpunkter och i olika valutor, vilka matchas mot lån i samma valuta i den mån lån upptas. Risken minskar ytterligare genom att koncernen har projekt i olika utvecklingsfaser samt är verksam på olika europeiska marknader.