Redovisningsprinciper

Tagehus Holding AB och koncernen tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554 ) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3-reglerna).

K3 tillämpas från och med 1 januari 2014 medan jämförelsesiffrorna för föregående år är omräknade retroaktivt från och med 1 januari 2013. Tidigare tillämpades Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2-reglerna). Den nya principen har inte fått någon effekt på eget kapital vid övergången till K3. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges.

Koncernredovisningen för T Ljungberg BV är upprättad enligt holländska redovisningsregler (Dutch GAAP).
Tagehus årsredovisning innehåller ytterligare information om redovisningsprinciperna.