Bad och fritid

Under året inleddes bygget av det nya badhuset i Järfälla kommun. Medley fick i slutet av året en ny ledning och en ny koncern bildades för att än bättre svara mot kommuners behov inom bad och fritid. Tillsammans ser Tagebad och Medley potential för att bredda erbjudandet till kommuner för en bättre folkhälsa.

Bad & Fritid Modell

 

Sjukdomar relaterade till fysisk inaktivitet kostar samhället 7 miljarder kronor varje år och är den fjärde största orsaken till förkortad livslängd, enligt Folkhälsomyndigheten . Fysisk aktivitet är därmed en av de viktigaste faktorerna för att förhindra sämre hälsa. Sveriges kommuner har ett ansvar för folkhälsa och fysisk aktivitet, konstaterar Boverket. Genom kommunernas planmonopol och deras ansvar för planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön, har de stor möjlighet att påverka utformning och strukturer som stödjer fysisk aktivitet, enligt myndigheten. I slutet av året bildades en ny koncernstruktur för att bättre samordna utveckling, byggnation, finansiering, förvaltning och ägande av badhus med de bad- och friskvårdstjänster som Medley erbjuder. En ny roll som koncernchef inrättades och posten tillträds under maj 2016. Den nya koncernen ska tydliggöra erbjudandet inom bad och friskvård, inklusive utveckling, byggnation och drift av badhusfastigheter.

TAGEBAD AB

Inom segmentet Bad och Fritid lade Tagebad mycket arbete på upphandlingen och därefter planering och projektering av badhuset i Järfälla kommun. Anläggningen beräknas få 400 000 besök per år, vilket väntas göra den till en av landets mest besökta simhallar. Byggarbetet påbörjades under hösten och anläggningen beräknas stå klar i januari 2018. Medley kommer att driva bad- och gymverksamheten. Järfälla badhus är det andra kompletta bad- och friskvårdskonceptet som Tagebad tagit fram. Anläggningen kommer att hyras av kommunen under en avtalsperiod om 30 år, med option för kommunen att köpa hela anläggningen. Tagebads första badhus, i Tyresö, invigdes 2013. Under året förde Tagebad även dialog med andra kommuner. Många av dessa står inför valet att bygga ett nytt badhus eller renovera det befintliga, som i många fall kan vara uppåt 50 år gammalt.

För en lyckad satsning är det en fördel om en part har hela ansvaret för utformning, lokalisering samt hur anläggningen ska byggas inklusive projektering, drift, förvaltning och ägande. Det är en utmaning att bygga, äga och driva badhus. För att hålla nere kostnaderna är det avgörande att fastigheten i sig håller en långsiktigt hög standard med de utmaningar vatten och fukt innebär, vilket ställer särskilda krav på tekniska installationer och materialval. En långsiktig investeringshorisont kombinerat med expertis och erfarenhet av drift och teknik vid dessa specialfastigheter gör att Tagebad bedöms ha en stark marknadsposition. Ett alternativ till nybyggnation är att Tagebad förvärvar och utvecklar befintliga badhus.

MEDLEY AB

Medley driver bad- och friskvårdsanläggningar på uppdrag av kommuner över hela Sverige. I slutet av 2015 tillträdde en ny ledning under Pia Claesson som ny VD för att vidareutveckla erbjudandet och bättre uppfylla kommunernas önskemål. Medley ser en god potential i stärkta kommunkontakter och ett vidgat tjänsteutbud inom bad, hälsa och motion, exempelvis genom ökad tillgänglighet och mer målgruppsanpassade erbjudanden. Omsättningen landade på i princip oförändrade 332 (331) Mkr för helåret, efter att ha ökat 5,0 procent 2014. Omstruktureringskostnader bidrog till att rörelseresultatet sjönk till 17,6 (20,9) Mkr. Den senaste femårsperioden har Medleys omsättning ökat cirka 27 procent. Nya upphandlingar, fler kunder i befintliga anläggningar samt breddad verksamhet har bidragit till tillväxten.

Antalet friskvårds- och badbesök hos Medley var i stort sett oförändrat 2015 på 3,3 (3,4) miljoner, varav cirka 60 procent var badbesök. Fyra av tio besökare var barn och ungdomar. Bolaget driver även verksamheten vid många sporthallar och utomhusanläggningar. Räknas besökare till dessa anläggningar också in så uppgår totala antalet besök till uppskattningsvis 6–7 miljoner per år. Under året vann Medley en upphandling avseende sommarsimskola i Växjö kommun 2016. I början av 2016 tecknades avtal om simkurser vid en mindre anläggning i Stockholm. Avtal som omförhandlades och som Medley återigen vann avsåg bad i Täby och Ljungsbro samt Arena Grosvad i Finspång. Kommunerna i Danderyd, Salem respektive Huddinge valde att förlänga driften enligt gällande optionsavtal. I Vetlanda och Myresjö återtar Vetlanda kommun simhallsdriften 1 juni 2016. Medley har drivit och utvecklat bad- och friskvårdsverksamheter sedan 2002. Vid årsskiftet drev Medley 35 (35) bad- och friskvårdsanläggningar i 21 (22) kommuner.

Marknaden Marknadstillväxten beror dels på kommunernas beredskap att fortsätta effektivisera, öka servicen och bredda utbudet av bad- och friskvårdstjänster i befintliga simhallar. En annan möjlighet är att överta driften i samband med att kommuner låter bygga nya simhallar. Av den totala kommunala marknaden för drift av bad- och friskvårdsanläggningar beräknas cirka 20 procent vara upphandlad med externa aktörer som leverantörer, varav Medleys andel bedöms uppgå till omkring 70 procent. Det motsvarar cirka 15 procent av totalmarknaden, som bedöms uppgå till mer än 400 simhallar och vara värd 3–4 Mdr kronor. Drift av idrottsanläggningar på uppdrag av kommuner utgör ytterligare potential. Medley är helägt av Tagehus sedan 2012, efter det att en första investering gjordes 2003.

Samhällsansvar

Medley samarbetar med uppdragsgivare för att minska badanläggningars miljöpåverkan. I samband med att en ny ledning tillträdde i slutet av 2015 har Medley som mål att tillsammans med kommunerna bidra till att öka folkhälsan bland kommunernas invånare. Det ska bland annat ske genom nya satsningar för att öka attraktionskraften och sprida mer kunskap inom bad, motion och hälsa. Medley stödjer WaterAid, som är en samarbetspartner för att förbättra tillgången bland annat på rent vatten och sanitet i några av världens fattigaste länder.